Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

0
2696
GÜMRÜK BEYANNAMESİ

I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI

A.       GENEL AÇIKLAMA

          Gümrük Beyannamesi formları, ya sekiz nüshalı (Ek 1) bir takım ya da dört nüshalı (Ek 2) iki takım şeklinde sekiz nüshadan oluşur:

1 no.lu nüsha  :     İhracat ve/veya transit işlemlerinin yapıldığı hareket idaresinde saklanır.

2 no.lu nüsha  :     İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır.

3 no.lu nüsha  :     İhracatta gümrük idaresince işlem gördükten  sonra mükellefe iade edilir. Bu nüsha aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade eder.

4 no.lu nüsha  :     Transit rejiminde varış idaresinde kalacak nüshadır.

5 no.lu nüsha  :     Transit rejiminde varış idaresince hareket idaresine geri gönderilecek teyit nüshasıdır.

6 no.lu nüsha  :     İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüshanın aslı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bu nüshanın onaylı örneği, aslı yerine geçmek üzere beyanname ekinde bulunması gereken belgelerin örnek veya fotokopileri ile birlikte gümrük idaresinde kalır.

Bu nüsha, antrepo rejiminde kullanıldığında, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmez.

7 no.lu nüsha  :     İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır. İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.

8 no.lu nüsha  :     İthalatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edilir. Bu nüsha, aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade eder.

Yukarıda anılan beyanname formlarına gerektiğinde, ya sekiz nüshalı (Ek 3) bir takım ya da dört nüshalı (Ek 4) iki takım şeklinde devam formları eklenebilir.

B.    REJİMLERE GÖRE KULLANILACAK BEYANNAME NÜSHALARI

Beyanname nüshalarının gümrük işlemleri bakımından kullanımı şöyledir:

  1. İhracat işlemleri için 1, 2 ve 3 no.lu nüshalarkullanılır. Bu Talimattaki ihracata ilişkin hükümler, eşyanın kesin veya geçici her türlü ihracını kapsar.
  • Transitin şekline bağlı olarak beyanname nüshaları üzerinde şu şekilde işlem yapılır:

a.     Transit işlemleri için 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar kullanılır.

b.     Bir beyanname formunun hem ihracat hem de transit işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalar, ihracat beyannamesi ve transit beyannamesi olarak kullanılır.

c.     Bir beyanname formunun hem transit hem de ithalat işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar, transit beyannamesi ve ithalat beyannamesi olarak kullanılır.

3.     İthalat işlemleri için 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar kullanılır. Bu Talimattaki ithalata ilişkin hükümler, antrepo işlemleri dahil eşyanın kesin veya geçici her türlü ithalini kapsar.

C.    BEYANNAMENİN DOLDURULMASI

a.     Beyannamelerin, sekiz nüshalı takım yerine her bir nüshanın 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 şeklinde ikili işleve sahip dört nüshalı iki takımın kullanılması halinde, ilk takım 1’den 4’e kadar olan nüshalara, ikinci takım ise, 5’den 8’e kadar olan nüshalara tekabül eder. Bu durumda her bir dört nüshalı takımda kullanılan nüshaların numaraları, formun kenarında bulunan kullanılmayan numaraların üzeri çizilmek suretiyle gösterilir.

b.     Her beyanname formu, bir kalem eşya için kullanılır. Beyan edilen eşyanın birden fazla kalemi içermesi halinde, her üç kalem eşya için bir devam formu (Ek 3 ve 4) kullanılır. Ancak devam formunun sayısı üçten fazla olamaz. Kalem sayısı 10’dan fazla olduğu hallerde, kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste beyannameye eklenir.

Devam formlarının kullanılması durumunda, kalem sayısı, eşyanın tanımına ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır. Devam formlarının kullanılmayan bölümleri çapraz bir çizgi ile iptal edilir.

Devam formlarında her kalem için yer alan gümrük vergileri, toplam olarak son devam formuna kaydedilir.

c.     Sekiz nüshalı form takımı ve devam formlarının kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle üzerinde gösterilmesi gereken nüshalar, Ek 5’te yer almaktadır. Dört nüshalı form takımı ve devam formlarının kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle üzerinde gösterilmesi gereken nüshalar, Ek 6’da yer almaktadır.

d.     Beyannamenin rakamla belirlenen kutuları beyan sahibi tarafından harfle belirlenen kutuları ise gümrük idaresi tarafından doldurulur.

e.     Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, beyannameler, daktilo veya benzeri yöntemlerle doldurulur. Doldurmayı kolaylaştırmak amacıyla form, 2 no.lu kutuya yazılacak bilgilerin ilk harfi sol üst köşedeki ayarlama kutusuna gelecek şekilde daktiloya yerleştirilir. Beyannameler, sabit mürekkepli tükenmez kalemle ve büyük harflerle açık ve okunaklı yazılarak da doldurulabilir.

Bilgisayar sistemine dahil gümrük idarelerinde beyannameler, veri işleme tekniği yolu ile doldurulur. Bu durumda, Müsteşarlık, belirleyeceği şart ve usullerle uygun olması halinde, “II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde belirtilen beyanname bilgilerinin kodlu veya bir başka biçimde yer almasına izin verebilir.

f.      İhracat işlemleri için ihracat işlemlerinin yapıldığı idarede, transit işlemleri için hareket idaresinde ve ithalat işlemleri için ithalat işlemlerinin yapıldığı idarede kalacak nüshada ilgili kişinin imzasının aslı bulunmalıdır.

g.     Kullanılmayan kutular boş bırakılmalıdır.

h.     Beyannamenin ithalat işlemlerinde kullanılması halinde, 6 ncı nüshanın arka sol alt köşesine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince damga pulu yapıştırılır ve iptal edilir.

D.    BEYANNAME FORMUNUN BASIM ŞARTLARI

1.     Formlar, üzerine yazı yazılabilecekşekilde düzenlenmiş ve metrekare başına en az 40 gram ağırlığında olan kendinden kopyalı kağıda basılır. Bu kağıt, bir yüzdeki bilgilerin diğer yüzdeki bilgilerin okunabilirliğini etkileyecek kadar şeffaf olmamalı ve normal kullanım şartlarında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olmalıdır. Kağıt, tüm nüshalar için beyaz renklidir. Ancak transit için kullanılan nüshalarda (1, 4 ve 5), 1 (ikinci alt bölüm hariç), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (soldaki ilk alt bölüm), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ve 56 no.lu kutuların zemini yeşil renklidir. Formlar, yeşil mürekkeple basılır.

2.     Formların farklı nüshaların renkle işaretlenmesi, aşağıdaki şekilde yapılır:

Ek 1 ve 3’te gösterilen örneklere uygun formlar üzerinde:

–       1, 2, 3 ve 5 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli kesintisiz bir şerit vardır,

–       4, 6, 7 ve 8 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renkli kesintili bir şerit vardır.

3.     Ek 2 ve 4’te gösterilen örneklere uygun 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli kesintisiz bir şerit ve bunun sağında kesintili bir şerit vardır.

Bu şeritlerin genişliği, yaklaşık 3 milimetredir. Kesintili şerit, aralarında 3 milimetrelik boşluk bulunan bir dizi 3 milimetre kenar uzunluğuna sahip karelerden oluşur.

4.     Formların boyutları, en az 5 milimetre ve en çok 8 milimetreye kadar farklılıklar kabul edilmek üzere 210’a 297 milimetredir.

5.     Müsteşarlık, formlarda ayrıca matbaanın adı ve adresinin veya matbaanın tanınmasına imkan veren bir işaretin bulunmasını şart koşabilir.

II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A.    İHRACAT

1- Beyan :

Beyan üç alt-bölümden oluşur.

Birinci alt-bölüm : Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere (Ek 7) yönelik ihracat işlemlerinde “EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise “EX” kodu (Ek 8) yazılır.

İkinci alt-bölüm : İhracat işlemlerinde 1, 2, 3 veya 9 kodlarından (Ek 8) uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.

Üçüncü alt-bölüm : Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde “TR” kodu (Ek 8) yazılır.

Aynı form hem ihracat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme “EU” veya “EX” kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.

2- Gönderici/İhracatçı :

Gönderici/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. “No” kısmına sadece ihracatçının vergi numarası yazılır.

Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır.Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde bu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılarak,  gönderici/ihracatçı isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.

3- Formlar :

Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne, doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.

Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.

Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.

4- Yükleme Listeleri :

Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.

5- Kalem Sayısı :

Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

6- Kap Adedi :

Söz konusu sevkıyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.

7- Referans Numarası :

Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için ilgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.

8- Alıcı :

Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Alıcının Türkiye’deki bir serbest bölgede faaliyet gösteren kişi olması halinde, vergi numarası da yazılır.

Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, bu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılarak, alıcıların isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.

9- Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci :

İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.

10- Gideceği Ülke:

İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

11- Ticaret Yapılan Ülke :

Bu kutuya ihracat yapılan ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

13- Tarım Politikası :

Bu kutu boş bırakılır.

l4- Beyan Sahibi / Temsilcisi :

Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, gönderici/ihracatçının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.

15- Çıkış/İhracat Ülkesi :

Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı (Ek 9) bu kutuya yazılır.

15a- Çıkış Ülkesi Kodu :

İlgili ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

15b- Çıkış Ülkesi Bölge Kodu :

Bu kutu boş bırakılır.

16- Menşe Ülke :

Bu kutu, menşe ülke kodunun 34 a’da girilmesi nedeniyle boş bırakılır. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, eşyanın menşe ülkesinin adı (Ek 9) yazılır. Birden fazla menşe söz konusu ise, “çeşitli” ibaresi yazılır.

17- Gideceği Ülke :

Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı (Ek 9) yazılır.

17a- Gideceği Ülke Kodu :

Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

17b- Gideceği Ülke Bölge Kodu :

Bu kutu boş bırakılır.

18- Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke :

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.

İkinci alt-bölüme, taşıt aracının (veya bir çok taşıt aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır.

Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

19- Konteyner :

İhracat veya transit işlemlerinin tamamlanması sırasında, Türkiye’den çıkışta sınırı geçerken olması öngörülen duruma göre aşağıdaki kodlardan biri yazılır:

Eşya konteyner ile taşınıyorsa “1”,

Eşya konteyner ile taşınmıyorsa “0”.

20- Teslim Şekli :

Üç alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod (Ek 10) yazılır.

İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı (Ek 10) yazılır.

Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.

21- Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye’den çıkışta sınır geçiş noktasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt aracının cinsinden (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır.

Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıt aracının bulunması halinde, hareketli taşıt aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıt aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıt aracı çekicidir.

İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıt aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.

22- Döviz ve Toplam Fatura Bedeli :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu (Ek 11) yazılır.

İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.

23- Döviz Kuru :

Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.

24- İşlemin Niteliği :

Ticari sözleşmelere ilişkin kod (Ek 12) yazılır.

25- Sınırdaki Taşıma Şekli :

Türkiye sınırlarının terk edilmesi sırasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod (Ek 13) yazılır.

26- Dahili Taşıma Şekli :

Dahili taşıma şekline uygun kod (Ek 13) yazılır.

27- Yükleme Yeri :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye sınırından çıkması öngörülen hareketli taşıt aracına eşyanın yüklendiği yerin adı yazılır.

İkinci alt-bölüm ise boş bırakılır.

28- Finansal ve Bankacılık Verileri :

Bu kutunun ilk satırına ihracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. İkinci satırına ise kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.

29- Çıkış Gümrük İdaresi :

Eşyanın Türkiye topraklarını terk edeceği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.

30- Eşyanın Bulunduğu Yer :

Eşyanın muayeneye tabi tutulacağı yerin tam adı yazılır. Ancak, çıkış eşyasının fabrika sahaları, antrepolar ve geçici depolama yerleri gibi yerlerde bulunması durumunda, son yükleme yerinin adı yazılır.

31- Kaplar ve Eşyanın Tanımı – Kapların Marka ve Numaraları – Konteyner No(lar)ı – Adet ve Cinsleri :

Kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veyauygun olduğunda, “dökme” ibaresiyazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ihracat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. “Eşya Kodu” başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler de gösterilmelidir. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan markalar da bu kutuya kaydedilmelidir.

16 no.lu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılması halinde, bu kutuya söz konusu eşyanın menşei ülkesinin adı (Ek 9) yazılabilir.

32- Kalem No :

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

33- Eşya Kodu :

Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu (G.T.İ.P.) göstermek üzerebeş alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci  alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,

İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,

Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.

34- Menşe Ülke Kodu :

34a- Eşyanın menşe ülkesinin kodu (Ek 9) yazılır.

34b- Bu alt-bölüm boş bırakılır.

35- Brüt Ağırlık (Kg) :

Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.

37- Rejim :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan (Ek 14) uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi, sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

38- Net Ağırlık (Kg) :

31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.

39- Kota :

Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.

40- Özet Beyan :

Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.

41- Tamamlayıcı Ölçü :

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.

44- Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler :

Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İhracat izni/lisansı numarası, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, konşimento numarası, vb). Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket gümrük idaresince belirlenen güzergah da bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.

46- İstatistiki Kıymet :

22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.

47- Vergilerin Hesaplanması :

Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar (Ek 15 birinci bölüm);

Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;

Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;

Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli (Ek 15 ikinci bölüm);

Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, ikinci alt bölüme vergi matrahı yazılır ve bu tablonun kullanılması sırasında vergi matrahı ve tutarı rakamlarının ayrılan alanlara sığmayacağının anlaşılması halinde, “Vergi Matrahı” ibaresinin ve “Tutarı” ibaresinin yanına yazıyla “Bin TL” yazılarak, tutarlar üç sıfır eksiği ile tabloya kaydedilir.

48- Ödemenin Ertelenmesi :

İhracatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.

49- Antreponun Tipi ve Kodu :

Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.

54- Yer ve Tarih :

Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır, adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirliği bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

B.    İTHALAT

1- Beyan :

Beyan üç alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüm : Birinci alt-bölüme Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelerden (Ek 7) yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde “EU” kodu, diğer ülkelerden yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde ise “IM” kodu (Ek 8) yazılır. Beyannamenin antrepo işlemlerinde kullanılması halinde bu alt-bölüme “AN” kodu (Ek 8) yazılır.

İkinci alt-bölüm : Bu alt-bölüme 4, 5, 6, 7 veya 9 kodlarından (Ek 8) uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.

Üçüncü alt-bölüm : Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde “TR” kodu (Ek 8) yazılır.

Aynı form hem ithalat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme “EU” veya “IM” kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.

2- Gönderici/İhracatçı :

Gönderici/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.

Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde bu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılarak,  gönderici/ihracatçı isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.

3- Formlar :

Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.

Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.

Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.

4- Yükleme Listeleri :

Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.

5- Kalem Sayısı :

Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

6- Kap Adedi :

Söz konusu sevkıyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.

7- Referans Numarası :

Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için ilgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.

8- Alıcı :

Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına alıcının vergi numarası yazılır.

Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, bu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılarak, alıcıların isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.

9- Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci :

İthalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.

10- Sevk Ülkesi :

İthal eşyasının gönderildiği veya sevk edildiği son ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

11-Ticaret Yapılan Ülke :

Ticaret yapılan ülkenin / Üretim ülkesinin kodu (Ek 9) yazılır.

12- Kıymet Bildirim Formu :

Bu kutu boş bırakılır.

13- Tarım Politikası :

Bu kutu boş bırakılır.

14- Beyan Sahibi /Temsilcisi :

Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, alıcının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.

I5- Çıkış/ihracat Ülkesi :

Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı (Ek 9) bu kutuya yazılır.

15a- Çıkış Ülkesi Kodu :

Sevkıyatı veya ihracatı yapan ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

15b- Çıkış Ülkesi Bölge Kodu :

Bu kutu boş bırakılır.

16- Menşe Ülke :

Bu kutu menşe ülke kodunun 34a’da girilmesi nedeniyle boş bırakılır. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, eşyanın menşe ülkesinin adı (Ek 9) yazılır. Birden fazla menşe söz konusu ise, “çeşitli” ibaresi yazılır.

17- Gideceği Ülke :

Bu kutuya “Türkiye” ibaresi yazılır.

17a- Türkiye’nin kodu “052” yazılır.

17b- Bu kutu boş bırakılır.

18- Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke :

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, ithalat işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.

İkinci alt-bölüme, taşıt aracının (veya bir çok taşıt aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır.

Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

19- Konteyner :

Türkiye’ye girişte sınırı geçerken:

Eşya konteyner ile taşınmışsa “1”,

Eşya konteyner ile taşınmamışsa “0” kodu yazılır.

20- Teslim Şekli :

Üç alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod (Ek 10) yazılır.

İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı (Ek 10) yazılır.

Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.

21- Sınırı Geçen Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, Türkiye’ye girişte sınır geçiş noktasında kullanılan hareketli taşıt aracının cinsinden (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır.

Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıt aracının bulunması halinde, hareketli taşıt aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıt aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıt aracı çekicidir.

İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıt aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası veya kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.

22- Döviz ve Toplam Fatura Bedeli :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu (Ek 11) yazılır.

İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.

23- Döviz Kuru :

Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.

24- İşlemin Niteliği :

Ticari sözleşmelere ilişkin kod (Ek 12) yazılır.

25- Sınırdaki Taşıma Şekli :

Eşyanın Türkiye sınırlarına girmesi esnasında kullanılan hareketli taşıt aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod (Ek 13) yazılır.

26- Dahili Taşıma Şekli :

Dahili taşıma şekline uygun kod (Ek 13) yazılır.

27- Boşaltma Yeri :

Bu kutu, eşyanın Türkiye sınırlarına girmesi esnasında kullanılan hareketli taşıt aracından boşaltıldığı veya boşaltılacağı yeri belirlemek amacıyla doldurulur. İki alt-bölümden oluşmaktadır:

Birinci alt-bölüme, eşyanın boşaltıldığı veya boşaltılacağı yerin adı yazılır.

İkinci alt-bölüm ise, boş bırakılır.

28- Finansal ve Bankacılık Verileri :

Bu kutunun ilk satırına, ithalat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır.

İkinci satırına ise, kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.

29- Giriş Gümrük İdaresi :

Eşyanın Türkiye topraklarına girdiği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.

30- Eşyanın Bulunduğu Yer :

Giriş eşyasının muayeneye tabi tutulabileceği yerin tam adı yazılır.

31- Kaplar ve Eşyanın Tanımı – Kapların Marka ve Numaraları – Konteyner No(lar)ı – Adet ve Cinsleri :

Kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veyauygun olduğunda, “dökme” ibaresiyazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ithalat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. “Eşya Kodu” başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler ile eşyanın set olması halinde bu husus yer almalıdır. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan markalar da bu kutuya kaydedilmelidir.

16 no.lu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılması halinde, bu kutuya söz konusu eşyanın menşei ülkesinin adı (Ek 9) yazılabilir.

32- Kalem No :

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

33- Eşya Kodu :

Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu (G.T.İ.P.) göstermek üzerebeş alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci  alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,

İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,

Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.

34- Menşe Ülke Kodu :

34a- Eşyanın menşe ülkesinin kodu (Ek 9) yazılır.

34b- Bu alt-bölüm boş bırakılır.

35- Brüt Ağırlık (Kg) :

Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.

36- Tercihli Tarife :

Bu kutunun doldurulmasında kullanılan kodlar Müsteşarlıkça belirlenir ve Müsteşarlığın kurumsal internet sayfasında duyurulur.

37- Rejim :

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan (Ek 14) uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

38- Net Ağırlık (Kg) :

31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.

39- Kota :

Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.

40- Özet Beyan :

Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.

41- Tamamlayıcı Ölçü :

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.

42- Kalem Fiyatı :

22 no.lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin ilgili kaleme isabet eden tutarı yazılır.

43- Hesaplama Yöntemi (HY) Kodu :

Bu kutu boş bırakılır.

44- Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler :

Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İthalat izni/lisansı numarası; hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler; konşimento numarası, vb). Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket gümrük idaresince belirlenen güzergah da bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.

45- Ayarlama :

Bu kutu boş bırakılır.

46- İstatistiki Kıymet :

22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin CIF/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.

47- Vergilerin Hesaplanması :

Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar (Ek 15 birinci bölüm);

Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;

Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;

Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli (Ek 15 ikinci bölüm);

Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, ikinci alt bölüme vergi matrahı yazılır ve bu tablonun kullanılması sırasında vergi matrahı ve tutarı rakamlarının ayrılan alanlara sığmayacağının anlaşılması halinde, “Vergi Matrahı” ibaresinin ve “Tutarı” ibaresinin yanına yazıyla “Bin TL” yazılarak, tutarlar üç sıfır eksiği ile tabloya kaydedilir.

48- Ödemenin Ertelenmesi :

İthalatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.

49- Antreponun Tipi ve Kodu :

Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.

54- Yer ve Tarih :

Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır; adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirlik bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

C.    TRANSİT

Gümrük Beyannamesi’nin transit işlemlerinde kullanılması halinde, beyannamenin  üzerindeki tüm yeşil kutuların doldurulması zorunludur. Transit rejiminde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55, 56  nolu kutular doldurulur. Bu kutulardan 50, 52, 53, 55 ve 56 nolu kutuların açıklaması  ithalat ve ihracat rejimlerine ilişkin kısımda yer almadığından, bu kutulara ait açıklayıcı bilgi aşağıdadır :

50- Asılsorumlu :

Asılsorumlu (kişi veya firma) tam ad ve adresini ve varsa vergi numarası ile birlikte yazılır. Gerektiğinde, Asılsorumlu adına imza atan yetkili temsilcinin (kişi veya firma) tam adı da yazılır.

İlgili kişinin elle atılmış asıl imzası hareket idaresinde kalacak nüshanın üzerinde olmalıdır. İlgili kişi, tüzel kişi ise, imza sahibi, imzasından sonra tam adını eklemelidir.

52- Teminat :

Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde, birinci satıra, transit işlemi teminata bağlanmışsa teminata ilişkin bilgiler yazılır (örneğin; “…….. Bankasının .…….. sayılı teminat mektubu”, “Nakdi teminata ilişkin ..…….. numaralı vezne alındısı”, “………. sayılı ………. günlü global teminat mektubu”). İkinci satır ve “Kod” kısmı boş bırakılır.

53- Varış Gümrük İdaresi (ve Ülke) :

Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde, ilgili varış gümrük idaresi yazılır.

Güzergahtaki İşlemler

Eşyanın ihraç ve/veya hareket idaresinden ayrıldığı zaman ile eşyanın varış idaresine vardığı zaman arasında, eşya ile birlikte gönderilen tek belge nüshalarına belirli bilgilerin eklenmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemi ile ilgili olup, eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracından sorumlu taşıyıcı tarafından taşıma işlemleri yapılırken belgeye eklenmelidir. Bu bilgiler, okunaklı biçimde elle yazılabilir. Bu durumda form mürekkepli kalemle ve büyük harflerle doldurulmalıdır.

Bu amaçla sadece 4 ve 5 no.lu nüshaların 55 ve 56 no.lu kutuları kullanılır.

55- Aktarmalar :

Bu kutunun ilk üç satırı, gümrük idaresinin izin vermesi üzerine transit işlemi sırasında eşya bir taşıma aracından diğerine veya bir konteynerden diğerine aktarıldığında, taşıyıcı tarafından doldurulur. Taşıyıcı eşyayı, sadece aktarmanın yapıldığı yere bağlı gümrük idaresinden izin aldıktan sonra aktarabilir. Gümrük idaresi, transit işleminin normal devam edebileceğine karar vermesi durumunda, gerekli önlemleri aldıktan sonra transit beyannamesini tasdik eder.

56- Taşıma Sırasındaki Diğer Durumlar, Açıklamalar ve Alınan Önlemler :

Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, bu kutuya yeni çekicinin plaka ve kayıt numarası yazılır. Bu durumda gümrük idaresince tasdik gerekmez.

D.    GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK KUTULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A Kutusu :

Sevk-İhracat/ Varış Gümrük İdaresi 

“Sevk-İhracat Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 1, 2, 3 ve 4 no.lu nüshalarında, “Varış Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almakta olup, sevk-ihracat gümrük idaresi veya varış gümrük idaresince tescil tarihi ve sayısı resmi mühür ile mühürlenir.

Beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası da bu kutuya kaydedilir. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.

B Kutusu :

Hesap Detayları

Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Bu kutuya faturanın “FOB” olarak düzenlendiği hallerde, eşyanın navlun bedeli ile sigorta bedeli kaydedilir. KDV matrahını oluşturan unsurlar da bu kutuya yazılır ve burası KDV hesaplama tablosu olarak kullanılır. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.

C Kutusu :

Hareket Gümrük İdaresi

Bu kutu, beyannamenin tüm nüshalarında yer almaktadır. Sadece transit rejiminde kullanılır. Bu kutuda transit işleminin başladığı gümrük idaresinin tescil tarihi ve sayısı ile  resmi mührü ve beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası yer alır.

D Kutusu :

Hareket Gümrük İdaresi Kontrolü

Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Hareket gümrük idaresince transit ve ihracat işlemlerinde muayene sonuçlarını göstermek için kullanılır.

Atanan muayene memurunun ve gümrük memurunun sicil numarası bu kutudaki “Mühür” yazısının sol tarafına yan yazılarak imzalanır. Sevk/ihraç işleminde, bu kutuya E kutusu ile ilgili işlemlerin tamamlanması sonrasında takılan mührün adedi ve kimliği gümrük memuru tarafından belirtilir ve yapılan muayenenin sonucu muayene memuru tarafından adı, soyadı ve sicil numarası ile birlikte yazılarak imzalanır. Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket idaresi tarafından sürenin bitim tarihi ilgili satıra yazılır. Sürenin saat olarak verilmesi halinde sürenin bitim tarihinin yanında sürenin sona ereceği saatte parantez içinde belirtilir.

İdarenin mührü, “Mühür” yazısının altına basılır.

E Kutusu :

Sevk-İhracat Gümrük İdaresi Kontrolü

Bu kutu, beyannamenin 1 no.lu nüshasının arka sayfasında yer almaktadır. İhracat ve transit işlemlerinde muayene sonucuna ilişkin bilgiler bu kutuya yazılır. Burada muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası bulunur. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, bu kutuya eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır.

F Kutusu :

Yetkili Gümrük İdaresinin Onayı

Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından 55 no.lu kutunun doldurulması halinde, eşyanın aktarılmasına izin veren gümrük idaresi tarafından takılan yeni mühürlerin adedi ve kimliği belirtilir ve imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle tasdik edilir.

G Kutusu :

Yetkili Gümrük İdaresinin Onayı

Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarının arka sayfasında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından 56 no.lu kutuya kaydedilen bilgiler ve alınan önlemler, gümrük idaresi tarafından bu kutuda tasdik edilir. Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, gümrük idaresince tasdik gerekmez.

H Kutusu :

Sonradan Kontrol (Bu nüsha eşyanın Topluluk statüsünün belirlenmesi için kullanılır)

İkinci bir düzenlemeye kadar boş bırakılır.

I Kutusu :

Varış Gümrük İdaresi Kontrolü

Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshaların arka sayfasında yer almaktadır. Bu kutu, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp biten transit işlemlerinde varış idaresi tarafından doldurulur.

Bu kutunun sol tarafına varış tarihi, mühür kontrol sonucu ve eşyaya ilişkin açıklamalar yazılır. Kutunun sağ tarafı ise, ilgili 5 no.lu nüshanın geri dönüş tarihi ve kayıt sayısı yazıldıktan sonra imzalanır ve mühürlenir.

Transit Alındısı

Eşya ile birlikte transit belgesini varış idaresine sunan kişiye talep üzerine 5 no.lu nüshanın arka alt bölümünde yer alan ve eşyanın ve transit belgesinin varış idaresine sunulduğunu teyit eden transit alındısı koparılarak verilir.

J Kutusu :

Varış Gümrük İdaresi Kontrolü

Bu kutu, beyannamenin 6 no.lu nüshasının ön ve arka sayfasında, 7 ve 8 no.lu nüshalarının ön sayfalarında yer almaktadır. İthalat işlemlerinde kullanılır.

6 no.lu nüshanın ön sayfasındaki J kutusunun sol tarafına atanan muayene memurunun sicil numarası yan yazılarak imzalanır. Muayene sonucuna ilişkin bilgiler, muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası ile birlikte yer alır. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, beyan sahibi tarafından yapılan tahakkukun uygun bulunması durumunda, muayene memuru tarafından “Beyan edilen vergiler uygun bulunmuş ve tahakkuk ettirilmiştir.” kaydı düşülür.

6 no.lu nüshanın arka sayfasındaki J kutusuna ise, eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır. Ayrıca, mükellef tarafından vergilerin yanlış hesaplandığı veya yapılan kontrollerin beyana uygun olmadığı hallerde, durum, muayene memuru tarafından bu kutuya müzekkere şeklinde kaydedilir. Yapılan vergi tahakkuku beyan sahibine tebliğ edildikten sonra bu kutuya “Vergi tahakkukuna itirazım yoktur/vardır.” ifadesi ile tarih yazdırılarak imzalattırılır.

Vergi tahakkukunun kesinleşip tahsil edilmesi sırasında veznedar tarafından beyannameye kaydedilmesi gereken vezne kaydı da bu kutuda gösterilir.

Kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle gösterilmesini gerektiren ve Ek 1 ve 3’te yer alan formların nüshalarının belirlenmesi

(1 no.lu nüshadan başlayarak)

Kutu NoNüshalarKutu NoNüshalar
I. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR
11-8 orta alt-bölüm hariç:291-3
301-3
 1-3 311-8
21-5(1)321-8
31-8 33Soldaki
41-8  ilk alt-bölüm
51-8  1-8
61-8  diğerleri:
71-3  1-3
81-5(1)34a1-3
91-3 34b1-3
101-3 351-8
111-3 36
12 371-3
131-3 381-8
141-4 391-3
151-8 40                          1-5(1)
15a1-3 411-3
15b1-3 42
161, 2, 3, 6, 7 ve 8 43
171-8 44                          1-5(1)
17a1-3 45
17b1-3 461-3
181-5(1)471-3
191-5(1)481-3
201-3 491-3
211-5(1)501-8
221-3 511-8
231-3 521-8
241-3 531-8
251-5(1)541-4
261-3 55
271-5(1)56
281-3   
II. İDARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR
A1-4(2)F
B1-3 G
C1-8(2)H
D    1-4I             
EJ
(1) İşlem gerçekleştiren kişinin hiçbir halde transit amacıyla 5 ve 7 no.lu nüshalar üzerinde bu kutuları doldurması zorunlu değildir. (2)  Bu bilgilerin belirtilen nüshalar üzerinde yer alıp almaması seçimliktir.

(Ek 6)

Kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle gösterilmesini gerektiren ve Ek 2 ve 4’te yer alan formların nüshalarının belirlenmesi

(1 no.lu nüshadan başlayarak)

Kutu NoNüshalarKutu NoNüshalar 
I. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR
11-4 orta alt-bölüm hariç: 1-3291-3 
301-3 
311-4 
21-4321-4 
31-433Soldaki 
41-4 ilk alt-bölüm 
51-4 1-4 
61-4 diğerleri: 
71-3 1-3 
81-434a1-3 
91-334b1-3 
101-3351-4 
111-3361-3 
121-3371-3 
131-3381-4 
141-4391-3 
151-4401-4 
15a1-3411-3 
15b1-3421-3 
161-3431-3 
171-4441-4 
17a1-3451-3 
17b1-3461-3 
181-4471-3 
191-4481-3 
201-3491-3 
211-4501-4 
221-3511-4 
231-3521-4 
241-3531-4 
251-4541-4 
261-355 
271-456 
281-3   
II. İDARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR
A   1-4(1)F
B1-3G
C1-4H
D/J1-4I             
E/J  
(1)Bu bilgilerin belirtilen nüshalar üzerinde yer alıp almaması seçimliktir.


(Ek 7)

ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE TARAF ÜLKELER VE KODLARI

1 no.lu kutu:

ÜlkeKod ÜlkeKod
AlmanyaD veya DE (004)İsviçreCH (039)
AvusturyaA veya AT (038)İtalyaIT (005)
BelçikaB veya BE (017)İzlanda IS (024)
Çek CumhuriyetiCZ (061)LüksemburgLU (018)
DanimarkaDK(008)MacaristanHU (064)
FinlandiyaFI (032)Norveç NO (028)
FransaFR (001)PolonyaPL (060)
HollandaNL (003)PortekizPT (010)
İngiltereGB (006)SlovakyaSK (063)
İspanyaES (011)YunanistanEL veya GR (009)
İsveçSE (030)  

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olan ülkeler, Topluluk Üyesi Ülkeler ve EFTA Ülkeleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan Topluluk Üyesi Ülkelerdir. Diğer ülkeler, bu Sözleşme kapsamında EFTA Ülkesi olarak adlandırılmaktadır.

(Ek 8)

1 no.lu kutu :

Birinci Alt-bölüm :

Kod Kodun Anlamı
EU:Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelere (Ek 7) yönelik ihracat ve bu ülkelerden yapılan ithalat için beyan
EX:Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracat için beyan
IM:Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf olmayan ülkelerden yapılan ithalat için beyan
AN:Antrepo işlemleri için beyan

İkinci Alt-bölüm :

Kod Kodun Anlamı
1:Kesin ihracat
2:Geçici ihracat (Hariçte işleme dahil)
3:Yeniden ihracat: Önceden geçici olarak ithal edilmiş eşyaya veya antrepoya konulmak üzere önceden ithal edilmiş eşyaya uygulanabilir
4:Yurtiçi kullanım için giriş (Kesin ithalat)
5:Geçici ithalat (Dahilde işleme ve geçici ithalat dahil)
6:Yeniden ithalat: Sadece önceden geçici olarak ihraç edilmiş eşyanın ithalinde (Geri gelen eşya)
7:Eşyanın antrepo veya gümrük denetimi altındaki diğer yerlere konulması
9:Gümrük kontrolü altında işleme ve diğer rejim ve işlemler

Üçüncü Alt-bölüm :

Kod Kodun Anlamı
TR:Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit


(Ek 9)

ÜLKE KODLARI

10, 11, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18 (İkinci alt-bölüm), 21 (İkinci alt-bölüm, 31 ve 34a no.lu kutular :

 Ülke kodları için “rakamlı kodlar” kullanılır.

KodKodÜlkeler – TürkçeÜlkeler – İngilizce
AD(043)AndorraAndorra
AE(647)Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi, Dubai, Şarca, Ajman, Umm al Kayveyn, Raş al Kayme ve FucayrahUnited Arab Emirates Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah and Fujairah
AF(660)AfganistanAfghanistan
AG(459)Antigua ve BarbudaAntigua and Barbuda
AI(446)AnguillaAnguilla
AL(070)ArnavutlukAlbania
AM(077)ErmenistanArmenia
AN(478)Hollanda Antilleri Curaçao, Bonaire, St Eustatius, St Martin’in güney kısmı ve SabaNetherlands Antilles Curaçao, Bonaire, St Eustatius, Saba and southern part of St Martin
AO  (330)Angola Cabinda dahilAngola Including Cabinda
AQ(891)Antartika 60° güney enlemin güneyindeki topraklar dahil; Fransız Güney Toprakları (TF), Bouvet Adası (BV), Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (GS) dahil değilAntarctica Territory south of 60° south latitude; not including the French Southern Territories (TF), Bouvet Island (BV), South Georgia and South Sandwich Islands (GS)
AR(528)ArjantinArgentina
AS(830)Amerikan SamoasıAmerican Samoa
AT(038)AvusturyaAustria
AU(800)AvustralyaAustralia
AW(474)ArubaAruba
AZ(078)AzerbaycanAzerbaijan
BA(093)Bosna ve HersekBosnia and Herzegovina
BB(469)BarbadosBarbados
BD(666)BangladeşBangladesh
BE(017)BelçikaBelgium
BF(236)Burkina FasoBurkina Faso
BG(068)BulgaristanBulgaria
BH(640)BahreynBahrain
BI(328)BurundiBurundi
BJ(284)BeninBenin
BM(413)BermudaBermuda
BN(703)Brunei Darussalam Brunei olarak da bilinmektedirBrunei Darussalam Often referred to as Brunei
BO(516)BolivyaBolivia
BR(508)BrezilyaBrazil
BS(453)BahamalarBahamas
BT(675)BhutanBhutan
BV(892)Bouvet AdasıBouvet Island
BW(391)BotsvanaBotswana
BY(073)Belarus Beyaz Rusya olarak da bilinmektedirBelarus Often referred to as Belorussia
BZ(421)BelizeBelize
CA(404)KanadaCanada
CC(833)Kokos Adaları (veya Keeling Adaları)Cocos Islands (or Keeling Islands)
CD(322)Kongo (Demokratik Cumhuriyeti) Eski ZaireCongo (Democratic Republic of) Formerly Zaire
CF(306)Orta Afrika CumhuriyetiCentral African Republic
CG(318)KongoCongo
CH(039)İsviçre Alman toprağı Büsingen ve İtalyan Campione d’Italia Belediyeliği dahilSwitzerland Including the German territory of Büsingen and the Italian municipality of Campione d’Italia
CI(272)Fildişi Sahili  Côte d’Ivoire Often referred to as Ivory Coast
CK(837)Cook AdalarıCook Islands
CL(512)ŞiliChile
CM(302)KamerunCameroon
CN(720)Çin (Halk Cumhuriyeti) Çin olarak da bilinmektedirChina (People’s Republic of) Often referred to as China
CO(480)KolombiyaColombia
CR(436)Kosta RikaCosta Rica
CU(448)KübaCuba
CV(247)Cape VerdeCape Verde
CX(834)Christmas AdasıChristmas Island
CY(600)Kıbrıs Rum KesimiCyprus
 (601)Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTurkish Republic of Northern Cyprus
CZ(061)Çek CumhuriyetiCzech Republic
DE(004)Almanya Heligoland Adası dahil; Büsingen toprağı hariçGermany Including the Adası  of Heligoland; excluding the territory of Büsingen
DJ(338)CibutiDjibouti
DK(008)DanimarkaDenmark
DM(460)DominikaDominica
DO(456)Dominik CumhuriyetiDominican Republic
DZ(208)CezayirAlgeria
EC(500)Ekvator Galapagos Adaları dahilEcuador Including Galápagos Islands
EE(053)EstonyaEstonia
EG(220)MısırEgypt
ER(336)EritreEritrea
ES(011)İspanya Balear Adaları ve Kanarya Adaları dahil; Septe ve Melilla hariçSpain Including Balearic Islands and Canary Islands; excluding Ceuta and Melilla
ET(334)EtiyopyaEthiopia
FI(032)Finlandiya Aland Adaları dahilFinland Including Åland Islands
FJ(815)FijiFiji
FK(529)Falkland AdalarıFalkland Islands
FM(823)Mikronezya (Federal Devletleri) Yap, Chuuk, Pohnpei ve KosraeMicronesia (Federated States of) Yap, Chuuk, Pohnpei and Kosrae
FO(041)Faroe AdalarıFaroe Islands
FR(001)Fransa Monaco ve Fransız overseas departments (Reunion, Guadeloupe, Martinik ve Fransız Guyanası) dahilFrance Including Monaco and the French overseas departments (Réunion, Guadeloupe, Martinique and French Guiana)
GA(314)GabonGabon
GB(006)Birleşik Krallık Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Channel Adaları ve Isle of ManUnited Kingdom Great Britain, Northern Ireland, Channel Islands and Isle of Man
GD(473)Grenada Güney Grenadinler dahilGrenada Including Southern Grenadines
GE(076)GürcistanGeorgia
GH(276)GanaGhana
GI(044)CebelitarıkGibraltar
GL(406)GrönlandGreenland
GM(252)GambiyaGambia
GN(260)GineGuinea
GQ(310)Ekvator GinesiEquatorial Guinea
GR(009)YunanistanGreece
GS(893)Güney Georgia ve Güney Sandwich AdalarıSouth Georgia and South Sandwich Islands
GT(416)GuatemalaGuatemala
GU(831)GuamGuam
GW(257)Gine-BissauGuinea-Bissau
GY(488)GuyanaGuyana
HK(740)Hong Kong Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari BölgesiHong Kong Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China
HM(835)Heard Adası ve McDonald AdalarıHeard Island and McDonald Islands
HN(424)Honduras Swan Adaları dahilHonduras Including Swan Islands
HR(092)HırvatistanCroatia
HT(452)HaitiHaiti
HU(064)MacaristanHungary
ID(700)EndonezyaIndonesia
IE(007)İrlandaIreland
IL(624)İsrailIsrael
IN(664)HindistanIndia
IO(357)İngiliz Hint Okyanusu Toprağı Chagos TakımadasıBritish Indian Ocean Territory Chagos Archipelago
IQ(612)IrakIraq
IR(616)İran (İslam Cumhuriyeti)Iran (Islamic Republic of)
IS(024)İzlandaIceland
IT(005)İtalya Livigno dahil; Campione d’Italia Belediyeliği hariçItaly Including Livigno; excluding the municipality of Campione d’Italia
JM(464)JamaikaJamaica
JO(628)ÜrdünJordan
JP(732)JaponyaJapan
KE(346)KenyaKenya
KG(083)KırgızistanKyrgyzstan
KH(696)KamboçyaCambodia
KI(812)KiribatiKiribati
KM(375)Komor Anjouan, Büyük Komor ve MoheliComoros Anjouan, Grande Comore and Mohéli
KN(449)St Kitts ve NevisSt Kitts and Nevis
KP(724)Kore (Demokratik Halk Cumhuriyeti) Kuzey Kore olarak da bilinmektedirKorea (Democratic People’s Republic of) Often referred to as North Korea
KR(728)Kore (Cumhuriyeti) Güney Kore olarak da bilinmektedirKorea (Republic of) Often referred to as South Korea
KW(636)KuveytKuwait
KY(463)Kayman AdalarıCayman Islands
KZ(079)KazakistanKazakhstan
LA(684)Laos (Halk Demokratik Cumhuriyeti)Lao (People’s Democratic Republic) Often referred as Laos
LB(604)LübnanLebanon
LC(465)St LuciaSt Lucia
LI(037)LihtenştaynLiechtenstein
LK(669)Sri LankaSri Lanka
LR(268)LiberyaLiberia
LS(395)LesothoLesotho
LT(055)LitvanyaLithuania
LU(018)LüksemburgLuxembourg
LV(054)LetonyaLatvia
LY(216)Libya Sosyalist Halk Arap Cemahiriyesi Libya olarak da bilinmektedirSocialist People’s Libyan Arab Jamahiriya Often referred to as Libya
MA(204)FasMorocco
MD(074)Moldova (Cumhuriyeti)Moldova (Republic of)
MG(370)MadagaskarMadagascar
MH(824)Marshall AdalarıMarshall Islands
MK(096)Makedonya Eski Yugoslav CumhuriyetiFormer Yugoslav Republic of Macedonia
ML(232)MaliMali
MM(676)Myanmar Burma olarak da bilinmektedirMyanmar Often referred to as Burma
MN(716)MoğolistanMongolia
MO(743)Makao Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari BölgesiMacao Special Administrative Region of the People’s Republic of China
MP(820)Kuzey Mariana AdalarıNorthern Mariana Islands
MR(228)MoritanyaMauritania
MS(470)MontserratMontserrat
MT(046)Malta Gozo ve Comino dahilMalta Including Gozo and Comino
MU(373)Mauritius Mauritius, Rodrigues Island, Agalega Adası ve Cargados Carajos Shoals (St Brandon Adaları)Mauritius Mauritius, Rodrigues Island, Agalega Island and Cargados Carajos Shoals (St Brandon Islands)
MV(667)MaldivlerMaldives
MW(386)MalaviMalawi
MX(412)MeksikaMexico
MY(701)Malezya Malezya Yarımadası ve Doğu Malezya (Saravak, Sabah ve Labuan)Malaysia Peninsular Malaysia and Eastern Malaysia (Sarawak, Sabah and Labuan)
MZ(366)MozambikMozambique
NA(389)NamibyaNamibia
NC(809)Yeni Kaledonya Loyalty Adaları (Mare, Lifou ve Ouvea) dahilNew Caledonia Including Loyalty Islands (Maré, Lifou and Ouvéa)
NE(240)NijerNiger
NF(836)Norfolk AdasıNorfolk Island
NG(288)NijeryaNigeria
NI(432)Nikaragua Korn Adaları dahilNicaragua Including Corn Islands
NL(003)HollandaNetherlands
NO(028)Norveç Svalbart Takımadası ve Jan Mayen Adası dahilNorway Including Svålbard Archipelago and Jan Mayen Island
NP(672)NepalNepal
NR(803)NauruNauru
NU(838)NiueNiue
NZ(804)Yeni Zelanda Ross Dependency (Antarktika) hariçNew Zealand Excluding Ross Dependency (Antarctica)
OM(649)UmmanOman
PA(442)PanamaPanama
PE(504)Peru Eski Kanal bölgesi dahilPeru Including former Canal zone
PF(822)Fransız Polinezyası Marquesas Adaları, Society Adaları (Tahiti dahil), Tuamotu Adaları, Gambier Adaları ve Austral Adaları. Ayrıca Clipperton AdasıFrench Polynesia Marquesas Islands, Society Islands (including Tahiti), Tuamotu Islands, Gambier Islands and Austral Islands. Also Clipperton Island
PG(801)Papua Yeni Gine Yeni Gine’nin doğu kısmı; Bismark Takımadası (Yeni Britanya, Yeni İrlanda dahil), (Lavongai (Yeni Hanover) ve Admiralty Adaları); Kuzey Solomon Adaları (Bougainville ve Buka); Trobriand Adaları, Woodlark Adası; d’Entrecasteaux Adaları and Louisiade TakımadasıPapua New Guinea Eastern part of New Guinea; Bismarck Archipelago (including New Britain, New Ireland), (Lavongai (New Hanover) and Admiralty Islands); Northern Solomon Islands (Bougainville and Buka); Trobriand Islands, Woodlark Island; d’Entrecasteaux Islands and Louisiade Archipelago
PH(708)FilipinlerPhilippines
PK(662)PakistanPakistan
PL(060)PolonyaPoland
PM(408)Saint Pierre ve MikelonSaint Pierre and Miquelon
PN(813)Pitcairn Henderson, Ducie ve Oeno Adaları dahilPitcairn Including the Henderson, Ducie and Oeno Islands
PS(625)İşgal altındaki Filistin Toprağı Batı Şeria (Doğu Kudüs dahil) ve Gazze ŞeridiOccupied Palestinian Territory West Bank (including East Jerusalem) and Gaza Strip
PT(010)Portekiz Azorlar ve Madeira dahilPortugal Including Azores and Madeira
PW(825)PalauPalau
PY(520)ParaguayParaguay
QA(644)KatarQatar
RO(066)RomanyaRomania
RU(075)Rusya Federasyonu Rusya olarak da bilinmektedirRussian Federation Often referred to as Russia
RW(324)RuandaRwanda
SA(632)Suudi ArabistanSaudi Arabia
SB(806)Solomon AdalarıSolomon Islands
SC(355)Seyşeller Mahe Adası, Praslin Adası , La Digue, Fregate ve Siluet; Amirante Adaları (Desroches, Alphonse, Platte ve Coëtivy dahil); Farquhar Adaları (Providence dahil); Aldabra Adaları and Cosmoledo AdalarıSeychelles Mahé Island, Praslin Island, La Digue, Frégate and Silhouette; Amirante Islands (including Desroches, Alphonse, Platte and Coëtivy); Farquhar Islands (including Providence); Aldabra Islands and Cosmoledo Islands
SD(224)SudanSudan
SE(030)İsveçSweden
SG(706)SingapurSingapore
SH(329)Saint Helena Ascension Adası ve Tristan da Cunha Adaları dahilSaint Helena Including Ascension Island and Tristan da Cunha Islands
SI(091)SlovenyaSlovenia
SK(063)SlovakyaSlovakia
SL(264)Sierra LeoneSierra Leone
SM(047)San MarinoSan Marino
SN(248)SenegalSenegal
SO(342)SomaliSomalia
SR(492)SurinamSuriname
ST(311)Sao Tome ve PrincipeSão Tomé and Príncipe
SV(428)El SalvadorEl Salvador
SY(608)Suriye Arap Cumhuriyeti Suriye olarak da bilinmektedirSyrian Arab Republic Often referred to as Syria
SZ(393)SvazilandSwaziland
TC(454)Turks ve Caicos AdalarıTurks and Caicos Islands
TD(244)ÇadChad
TF(894)Fransız Güney Toprakları Kerguelen Adaları, Amsterdam Adası, Saint Paul Adası, Crozet Takımadası dahilFrench Southern Territories Including Kerguélen Islands, Amsterdam Island, Saint Paul Island, Crozet Archipelago
TG(280)TogoTogo
TH(680)TaylandThailand
TJ(082)TacikistanTajikistan
TK(839)TokelauTokelau
TM(080)TürkmenistanTurkmenistan
TN(212)TunusTunisia
TO(817)TongaTonga
TP(626)Doğu TimorEast Timor
TR(052)TürkiyeTurkey
TT(472)Trinidad ve TobagoTrinidad and Tobago
TV(807)TuvaluTuvalu
TW(736)Tayvan Ayrı Tayvan gümrük bölgesi, Penghu, Kinmen ve MatsuTaiwan Separate customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu
TZ(352)Tanzanya (Birleşik Cumhuriyeti) Tanganika, Zanzibar Adası ve PembaTanzania (United Republic of) Tanganyika, Zanzibar Island and Pemba
UA(072)UkraynaUkraine
UG(350)UgandaUganda
UM(832)Birleşik Devletler Minor Outlying Adaları Baker Adası, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atolü, Kingman Resifi, Midway Adaları, Navassa Adası, Palmyra Atolü ve Wake Adası dahilUnited States Minor Outlying Islands Including Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll and Wake Island
US(400)Birleşik Devletler Porto Riko dahilUnited States Including Puerto Rico
UY(524)UruguayUruguay
UZ(081)ÖzbekistanUzbekistan
VA(045)VatikanHoly See Often referred to as Vatican
VC(467)St Vincent ve GrenadinlerSt Vincent and the Grenadines
VE(484)VenezuelaVenezuela
VG(468)Virjin Adaları (İngiliz)Virgin Islands (British)
VI(457)Virjin Adaları (ABD)Virgin Islands (US)
VN(690)VietnamVietnam
VU(816)VanuatuVanuatu
WF(811)Wallis ve Futuna Alofi Adası dahilWallis and Futuna Including Alofi Island
WS(819)Samoa Eskiden Batı Samoa olarak bilinenSamoa Formerly known as Western Samoa
XC(021)SepteCeuta
XL(023)Melilla Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas ve Chafarinas Adaları dahilMelilla Including Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas and Chafarinas Islands
YE(653)Yemen Eski Kuzey Yemen ve Güney YemenYemen Formerly North Yemen and South Yemen
YT(377)Mayot Büyük-Terre ve PamandziMayotte Grande-Terre and Pamandzi
YU(094)Yugoslavya Sırbistan ve KaradağYugoslavia Serbia and Montenegro
ZA(388)Güney AfrikaSouth Africa
ZM(378)ZambiaZambia
ZW(382)ZimbabveZimbabwe

 

SERBEST BÖLGELERE İLİŞKİN KODLAR

KODADI
F01    ANTALYA SERBEST BÖLGE
F02    AHL SERBEST BÖLGE
F03    İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGE
F04    EGE SERBEST BÖLGE
F05    MERSİN SERBEST BÖLGE
F06 TRAKYA SERBEST BÖLGE
F07    TRABZON SERBEST BÖLGE
F08  DOĞU ANADOLU SERBEST BÖLGE
F09 MARDİN SERBEST BÖLGE
F10 RİZE SERBEST BÖLGE
F11 SAMSUN SERBEST BÖLGE
F12 KAYSERİ SERBEST BÖLGE
F13 AVRUPA SERBEST BÖLGE
F14 GAZİANTEP SERBEST BÖLGE
F15 MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE
F16 BURSA SERBEST BÖLGE
F17 ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGE

(Ek 10)

TESLİM ŞEKLİNE İLİŞKİN KODLAR

20 (Birinci ve ikinci alt-bölümler) no.lu kutu :

Birinci alt-bölümİkinci alt-bölüm
KodAnlam Teslim yerinin adı
EXWSatıcının işyerinde (atölye, fabrika, antrepo …) teslimYer adı
FCATaşıyıcıya teslimYer adı
FASGemi bordasında teslimSevk limanının adı
FOBGemi güvertesinde teslimSevk limanının adı
CFREşya bedeli ve navlun (C&F)Varış limanının adı
CIFEşya bedeli, sigorta ve navlunVarış limanının adı
CPTNavlun ödenmiş olarak teslimVarış yerinin adı
CIPEşya bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslimVarış yerinin adı
DAFSınırda teslimYer adı
DESGemi güvertesinde teslimVarış limanının adı
DEQVergisi ödenmiş olarak rıhtımda teslimVarış limanının adı
DDUVergisi ödenmeden teslimVarış yerinin adı
DDPVergisi ödenmiş olarak teslimVarış yerinin adı
XXXYukarıdakiler hariç teslim şartları                    Sözleşmede yer alan teslim şartlarının açıklanması


(Ek 11)

DÖVİZ KODLARI

22 no.lu kutu (Birinci alt-bölüm) :

TürkçeKodİngilizce
ABD DolarıUSDUS Dollar
Afganistan AfganisiAFAAfghanistan Afghani
Alman MarkıDEMGerman Mark
Altın (ons)XAUGold (oz.)
Andorra PezetasıADPAndorran Peseta
Angola KvanzasıAOAKwanza
Anguila, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
Antigua ve Barbuda, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
Arjantin PezosuARSArgentine Peso
Arnavutluk LekiALLAlbanian Lek
Aruba GuldeniAWGAruban  Guilder
Avustralya DolarıAUDAustralian Dollar
Avusturya ŞiliniATSAustrian Schilling
Azerbaycan ManatıAZMAzerbaijanian Manat
Bahama DolarıBSDBahamian Dollar
Bahreyn DinarıBHDBahraini Dinar
Bangladeş TakasıBDTBangladeshi Taka
Barbados DolarıBBDBarbados Dollar
Belçika FrangıBEFBelgian Franc
Belize DolarıBZDBelize Dollar
Benin, CFA Frangı BCEAOXOFBenin, CFA Franc BCEAO
Bermuda DolarıBMDBermudian Dollar
Beyaz Rusya RublesiBYRBelarussian Ruble
Bhutan NgultrumuBTNBhutan Ngultrum
Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAEDUnited Arab Emirates Dirham
Bolivya BolivyanosuBOBBolivian Boliviano
Bolivya MudoluBOVMvdol
Bosna Hersek Konvertibıl MarkıBAMConvertible Marks
Botsvana PulasıBWPBotswana Pula
Brezilya RealiBRLBrazilian Real
Brunei DolarıBNDBrunei Dollar
Bulgaristan, LevaBGLLev
Bulgar LevasıBGNBulgarian Lev
Burkino Faso, CFA Frangı BCEAOXOFBurkino Faso, CFA Franc BCEAO
Burundi FrangıBIFBurundi Franc
Cebelitarık PaunduGIPGibraltar Pound
Cezayir DinarıDZDAlgerian Dinar
Cibuti FrangıDJFDjibouti Franc
Çad, CFA Frangı BEACXAFChad, CFA Franc BEAC
Çek KronuCZKCzech Koruna
Çin Yuan RenminbisiCNYChinese Yuan Renminbi
Danimarka KronuDKKDanish Krone
Doğu Timor EsküdosuTPETimor Escudo
Dominik, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
Dominik PezosuDOPDominican Peso
Ekvatoral Gine, CFA Frangı BEACXAFEquatorial Guinea, CFA Franc BEAC
El Salvador KolonuSVCEl Salvador Colon
Endonezya RupyasıIDRRupiah
Eritre, NakfaERNNakfa
Ermenistan DramıAMDArmenian Dram
Estonya KronuEEKEstonian Kroon
Etiyopya BiriETBEthiopian Birr
EuroEUREuro
Falkland Adaları PaunduFKPFalkland Islands Pound
Fas DirhemiMADMoroccan Dirham
Fiji DolarıFJDFiji Dollar
Fildişi Sahili, CFA Frangı BCEAOXOFCote D’Ivoire, CFA Franc BCEAO
Filipinler PezosuPHPPhilippine Peso
Fin MarkkasıFIMFinnish Markka
Fransız FrangıFRFFrench Franc
Fransız Polinezyası, CFP FrankıXPFCFP Franc
Gabon, CFA Frangı BEACXAFGabon, CFA Franc BEAC
Gambiya DalasisiGMDGambian Dalasi
Gana CedisiGHCGhanaian Cedi
Gine FrangıGNFGuinea Franc
Gine-Bissau PezosuGWPGuinea-Bissau Peso
Gine-Bissau, CFA Frangı BCEAOXOFCFA Frangı BCEAO
Grenada, Doğu Karayip DolarıXCDEast Caribbean Dollar
Guatemala KuetzalıGTQGuatemalan Quetzal
Guyana DolarıGYDGuyanan Dollar
Gümüş (ons)XAGSilver (oz.)
Gürcistan LarisiGELLari
Güney Afrika RandıZARSouth African Rand
Haiti GurdesiHTGHaitian Gourde
Hırvatistan KunasıHRKCroatian Kuna
Hindistan RupisiINRIndian Rupee
Hollanda Antilleri FloriniANGNetherlands Antillian Guilder
Hollanda FloriniNLGDutch Guilder
Honduras LempirasıHNLHonduran Lempira
Hong Kong DolarıHKDHong Kong Dollar
Irak DinarıIQDIraqi Dinar
İngiliz SterliniGBPPound Sterling
İran RiyaliIRRIranian Rial
İrlanda LirasıIEPIrish Pound
İspanyol PezetasıESPSpanish Peseta
İsrail Yeni ŞekeliILSIsraeli New Shekel
İsveç KronuSEKSwedish Krona
İsviçre FrangıCHFSwiss Franc
İtalyan LiretiITLItalian Lira
İzlanda KronuISKIceland Krona
Jamaika DolarıJMDJamaican Dollar
Japon YeniJPYJapanese Yen
Kamboçya RieliKHRKampuchean (Cambodian) Riel
Kamerun, CFA Frangı BEACXAFCameroon, CFA Franc BEAC
Kanada DolarıCADCanadian Dollar
Katar RiyaliQARQatari Rial
Kayman Adaları DolarıKYDCayman Islands Dollar
Kazakistan TengesiKZTKazakhstan Tenge
Kenya ŞiliniKESKenyan Schilling
Kıbrıs Rum Kesimi SterliniCYPCyprus Pound
Kırgızistan SomuKGSSom
Kolombiya PezosuCOPColombian Peso
Komor FrangıKMFComoros Franc
Kongo, CFA Frangı BEACXAFCongo, CFA Franc BEAC
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo FrankıCDFFranc Congolais
Kore, VonKRWWon
Kosta Rika KolonuCRCCosta Rican Colon
Kuveyt DinarıKWDKuwaiti Dinar
Kuzey Kore VonuKPWNorth Korean Won
Küba PezosuCUPCuban Peso
Laos KipiLAKLao Kip
Lesotho LotisiLSLLesotho Loti
Letonya LatsıLVLLatvian Lats
Liberya DolarıLRDLiberian Dollar
Libya DinarıLYDLibyan Dinar
Litvanya LitusuLTLLithuanian Litus
Lübnan PaunduLBPLebanese Pound
Lüksemburg FrangıLUFLuxembourg Franc
Macar ForintiHUFHungarian Forint
Madagaskar FrangıMGFMalagasy Franc
Makau PatacasıMOPMacau Pataca
Makedonya DinarıMKDDenar
Malavi KvakasıMWKMalawi Kwacha
Maldiv RufiyasıMVRMaldive Rufiyaa
Malezya RingitiMYRMalaysian Ringgit
Mali, CFA Frangı BCEAOXOFMali, CFA Franc BCEAO
Malta LiretiMTLMaltese Lira
Mauritus RupisiMURMauritius Rupee
Meksika PezosuMXPMexican Peso
Meksika Unidad de Inversion (UDI)MXVMexican Unidad de Inversion (UDI)
Mısır PaunduEGPEgyptian Pound
Moğolistan TugrikiMNTMongolian Tugrik
Moldova LeyiMDLMoldovan Leu
Montserrat, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
Moritanya OuguiyasıMROMauritanian Ouguiya
Mozambik MetikaliMZMMozambique Metical
Myanmar KyatıMMKMyanmar Kyat
Namibya DolarıNADNamibian Dollar
Namibya RandıZARNamibia Rand
Nepal RupisiNPRNepalese Rupee
Nijer, CFA Frangı BCEAOXOFNiger, CFA Franc BCEAO
Nijerya NairasıNGNNigerian Naira
Nikaragua Kordoba OrosuNIONicaraguan Cordoba Oro
Norveç KronuNOKNorwegian Kroner
Orta Afrika Cumhuriyeti, CFA Frangı BEACXAFCentral African Republic, CFA Franc BEAC
Özbekistan SumuUZSUzbekistan Sum
Pakistan RupisiPKRPakistan Rupee
Paladyum (ons)XPDPalladium (oz.)
Panama BalboasıPABPanamanian Balboa
Papua Yeni Gine KinasıPGKPapua New Guinea Kina
Paraguay GuaranisiPYGParaguay Guarani
Peru Yeni SoluPENPeruvian Nuevo Sol
Platin (ons)XPTPlatinum (oz.)
Polonya, ZilotiPLNZloty
Portekiz EsküdosuPTEPortuguese Escudo
Romanya LeyiROLRomanian Leu
Ruanda FrangıRWFRwanda Franc
Rus RublesiRUBRussian Rouble
Rus RublesiRURRussian Rouble
Samoa TalasıWSTSamoan Tala
Sao Tome ve Principe DobrasıSTDSao Tome and Principe Dobra
Senegal, CFA Frangı BCEAOXOFSenegal, CFA Franc BCEAO
Seyşeller RupisiSCRSeychelles Rupee
Sierra Leone LeonuSLLSierra Leone Leone
Singapur DolarıSGDSingapore Dollar
Slovak KronuSKKSlovak Koruna
Slovenya TolarıSITSlovenian Tolar
Solomon Adaları DolarıSBDSolomon Islands Dollar
Somali ŞiliniSOSSomali Schilling
Sri Lanka RupisiLKRSri Lanka Rupee
St. Helena PaunduSHPSt. Helena Pound
St. Kitts ve Nevis, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
St. Lucia, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
St. Vincent ve Grenadines, Doğu Karayip DolarıXCDEast Carribbean Dollar
Sudan DinarıSDDSudanese Dinar
Surinam FloriniSRGSuriname Guilder
Suriye LirasıSYPSyrian Pound
Suudi Arabistan RiyaliSARSaudi Riyal
Svaziland LilangenisiSZLSwaziland Lilangeni
Şili PezosuCLPChilean Peso
Şili Unidades de FomentoCLFUnidades de Fomento
Tacikistan SomonisiTJSSomoni
Tanzanya ŞiliniTZSTanzanian Schilling
Tayland BahtıTHBThai Baht
Tayvan Yeni DolarıTWDNew Taiwan Dollar
Togo, CFA Frangı BCEAOXOFTogo, CFA Franc BCEAO
Tonga Pa’angasıTOPTongan Pa’anga
Trinidad ve Tobago DolarıTTDTrinidad and Tobago Dollar
Tunus DinarıTNDTunisian Dinar
Türk LirasıTRLTurkish Lira
Türkmenistan ManatıTMMManat
Uganda ŞiliniUGXUganda Shilling
Ukrayna HryvniasıUAHUkraine Hryvnia
Umman RiyaliOMRRial Omani
Uruguay PezosuUYUPeso Uruguayo
Ürdün DinarıJODJordanian Dinar
Vanuatu VatusuVUVVanuatu Vatu
Venezuela BolivarıVEBVenezuelan Bolivar
Vietnam DonguVNDVietnamese Dong
Wallis ve Futuna, CFP FrankıXPFWallis and Futuna, CFP Franc
Yemen RiyaliYERYemeni Rial
Yeni Kaledonya, CFP FrankıXPFNew Caledonia, CFP Franc
Yeni Zelanda DolarıNZDNew Zealand Dollar
Yeşil Burun EskudosuCVECape Verde Escudo
Yugoslav DinarıYUMYugoslavian Dinar
Yunan DrahmisiGRDGreek Drachma
Zambiya KvakhasıZMKZambian Kwacha
Zimbabve DolarıZWDZimbabwe Dollar
DiğerXXXOthers


(Ek 12 )

İŞLEMİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KODLAR

24 no.lu kutu :

KodAçıklama
1121, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) doğrudan satın alma/satma (b)
1221, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) konsinyasyon için veya bir komisyoncu aracılığıyla onay üzerine veya denendikten sonra satış için tedarik
1321, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) trampa
1421, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) yolcuların şahsi satın alımları
1521, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) finansal kiralama (c)
2111 ila 15 no.lu kod kapsamındaki asıl ticari işlemin kaydından sonra eşyanın iadesi (d)  
2211 ila 15 no.lu kod kapsamındaki asıl ticari işlemin kaydından sonra iade edilen eşyanın ücretsiz değiştirilmesi (d)
2311 ila 15 no.lu kod kapsamındaki asıl ticari işlemin kaydından sonra iade edilmeyen eşyanın ücretsiz değiştirilmesi (d)
31Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde kısmen veya tamamen gerçekleştirilen veya Avrupa Topluluğu tarafından finanse edilen yardım programları kapsamında teslim edilen eşya
32Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde diğer hükümet yardımı teslimatı
33Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde diğer yardım teslimatı (bireyler, hükümet-dışı kuruluşlar)
34Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde diğer işlemler
41Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeye ilişkin işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) sözleşme kapsamında işleme
42Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeye ilişkin işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ödeme karşılığı onarım ve bakım
43Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeye ilişkin işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ücretsiz onarım ve bakım
51Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeyi takip eden işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) sözleşme kapsamında işleme
52Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeyi takip eden işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ödeme karşılığı onarım ve bakım
53Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeyi takip eden işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ücretsiz onarım ve bakım
61Mülkiyet devrine yönelik olmayan ticari işlemlerde kiralama, ödünç verme, işlemsel kiralama (g)
62Mülkiyet devrine yönelik olmayan ticari işlemlerde bir sözleşme veya onarım kapsamı işleme hariç diğer geçici kullanımlar (teslim veya geri gönderme) (h)
7Ortak savunma projeleri ile ortak hükümetlerarası üretim programları kapsamındaki işlemler
8Genel bir inşaat veya mühendislik sözleşmesinin bir parçası olan işlere ilişkin inşaat malzemeleri ve donanım sağlanması (ı)
9Diğer ticari işlemler

(a)    Bu kalem, örneğin ticari işlemler açısından aşağıdaki hallerde ihracat/sevkıyat ve ithalat/varışların çoğunu kapsar:

        – Mülkiyetin ikamet edenden, ikamet etmeyene devredilmesi veya aksi durumu ve

        – Ödeme veya ayni telafinin yapılması veya yapılacak olması.

Bunun hemen bir ödeme yapılmasa bile merkezi veya dağıtım depolarından veya depolarına gönderilen eşya için de geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.

(b)    Ödeme karşılığı yedek parça ve diğer değiştirmeler dahil.

        Finansal kiralama dahil : kira taksitleri eşyanın kıymetinin tamamını veya hemen hemen tamamını kapsayacak şekilde hesaplanır. Mal sahipliğinin risk ve yararları kiracıya devredilir. Sözleşmenin bitiminde kiracı eşyanın yasal sahibi olur.

(d)    Başlangıçta 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 7, 8 ve 9 no.lu kodlar kapsamında kaydedilen eşyanın iade ve değiştirme sevkıyatı, ilgili kod kapsamında kaydedilmelidir.

(e)    İşleme faaliyetleri (gümrük denetimi altında olsun ya da olmasın), 41, 42, 43, 51, 52 ve 53 no.lu kod kapsamında kaydedilmelidir. İşleme faaliyetinde bulunanın kendi hesabına ilişkin işleme faaliyetleri, bu kod kapsamına girmez, 11, 12, 13, 14, 15 no.lu kod kapsamında kaydedilmelidir.

(f)     Onarım, eşyaya orijinal işlevlerini kazandırmayı kapsar; bu, yeniden yapılması veya geliştirmeyi kapsayabilir.

(g)    İşlemsel kiralama, finansal kiralama dışında kalan finansal sözleşmeleri kapsar (Bakınız not (c)).

  • Bu kod, mülkiyette bir değişiklik olmaksızın yeniden ithalat veya yeniden ihracat  yapılması maksadıyla ithal veya ihraç edilen eşyayı kapsar.

(ı)     80 no.lu kod kapsamında belirtilen ticari işlemler, ayrı ayrı fatura edilmeyen, ancak işlerin toplam kıymetini kapsayan tek bir faturanın düzenlendiği eşyayı kapsar. Durum böyle olmadığı takdirde, ticari işlemler, 11 ila 15 no.lu kod dahilinde kaydedilmelidir.

(Ek 13)

TAŞIMA ŞEKLİNE İLİŞKİN KODLAR

25 ve 26 no.lu kutular :

Taşıma şeklini gösteren kodlar, A sütununda tek, B sütununda iki haneli olarak gösterilmiştir. Bu kutu, B sütununda yer alan kodlar kullanılarak doldurulur.

 A       B       Açıklama

 1       10      Deniz yolu ile taşıma

          12      Deniz aracında demiryolu vagonu

          16       Deniz aracında motorlu karayolu taşıma aracı

          17       Deniz aracında römork veya yarı römork

          18                 Deniz aracında, içsularda taşımaya özgü araç

 2       20                 Demiryolu ile yapılan taşıma

          23                 Demiryolu vagonunda karayolu taşıma aracı

 3       30                 Karayolu ile yapılan taşıma

 4       40                 Havayolu ile yapılan taşıma

 5       50                 Posta ile yapılan taşıma

 7       70                 Sabit taşıma tesisatı

 8       80      İçsularda yapılan taşıma

 9       90      Kendinden hareketli

(Ek 14)

REJİM KODU

  37 (Birinci alt-bölüm) no.lu kutu :
KodAçıklaması
1000Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı
1021Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1023İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1040Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1042Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1072Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı
1091Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı
2100Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2151Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
215251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2153Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2172Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2300Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2340Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2341Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2342Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2351Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
235251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2353Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2600ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı
3141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı
3151Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
315251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
3153Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3158ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı
4000Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4010İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4051Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4053Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4058ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4071Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın  muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4072Antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi
4091Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4200Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4210İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4251Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4253Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4258ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4271Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan  serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4291Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
5100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5200Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5221Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5223İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5271Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5291Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5300Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5321Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5341Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5351Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
535251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5371Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5391Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5800ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat
6121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6321Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
6323İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
6326ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı
6521Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6523İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6771Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı
7100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7121Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7123İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7141Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7151Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7153Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7158ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması
7171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimin tabi tutulan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir başka bir yer veya  antrepoya konulması
7191Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7200Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7241Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
725251 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7272Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması
7300Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
9100Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
9171Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması

(Ek 15)

VERGİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN KOD NUMARALARI

47 no.lu kutu :

(Birinci alt-bölüm)

Vergi Kodları

Kod NoVerginin Adı
10Gümrük Vergisi
11Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi
20Anti-Damping veya Anti-Sübvansiyon Vergisi
31Akaryakıt Tüketim Vergisi
40Katma Değer Vergisi
41Ek Vergi
44Ek Fon
61Telafi Edici Vergi (İhracat)
70Toplu Konut Fonu
71Savunma Sanayi Destekleme Fonu
72Tütün Fonu
73Eğitime Katkı Payı
74İthalat Harcı
95Özel İşlem Vergisi

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı yazımızın bilgilendirme amaçlıdır.

(5. Alt-bölüm)

Ödeme Şekillerine İlişkin Kodlar

Koda İlişkin HarfÖdeme Şekli
BNakit ödeme
CBanka çeki (çizgili çek) ile ödeme
DGümrük idaresinin banka hesabına yapılacak ödeme
ETecil edilmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş ödeme
GKDV ertelemesine ilişkin ödeme
JPosta idaresi (posta gönderileri için) veya diğer bir kamu kurumu aracılığıyla ödeme
LTeminata veya garantiye bağlanmış ödeme
MDepozito şeklinde teminat
NBireysel nakdi depozito
RResmi kuruluşlardan alınan taahhütname
YGümrük müşavirinin Gümrük İdaresi nezdinde açtırdığı cari hesabından mahsup
ZTicareti yapan kişinin cari hesabından mahsup


(Ek 16)

36 no.lu kutu:

                                                         ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

KodAçıklama
AKCTAvrupa Kömür Çelik Topluluğu
AT     Avrupa Topluluğu Anlaşması
BSHBosna Hersek Anlaşması
BUL    Bulgaristan Anlaşması
CEK    Cek Cumhuriyeti Anlaşması
EAZG   En Az Gelişmiş Ülkeler Anlaşması
EFTA   EFTA Anlaşması
EST    Estonya Anlaşması
ISR    Israil Anlaşması
LETLetonya Anlaşması
LTVY   Litvanya Anlaşması
MAC    Macaristan Anlaşması
MKEMakedonya Anlaşması
POLPolonya Anlaşması
ROM    Romanya Anlaşması
SLESlovenya Anlaşması
SLO    Slovakya Anlaşması

MUAFİYETLER

KodAçıklama
ABDBG30.6.1954-6426 Kanun – ABD’ye tanınan muafiyet (Bağış)
ABDSV30.6.1954-6427 Kanun ABD’ye tanınan muafiyet (Sivil Unsur)
AFET27.3.1992-92/2879 BKK – Afetler için tanınan muafiyet
AFETGUmumi hayata müessir afetler dolayısıyla yapılan yardım
ASKRAskeri malzeme muafiyeti
ATOM8.5.1973-1722 Kanun – TAEK’e tanınan muafiyet
BKK502000/53 sayılı BKK’nın 50. Maddesi
BMWHO15.2.1956-6666 Kanun – BM’e tanınan muafiyet (Sağlık Örgütü)
BM115.3.1950-5598 Kanun – Birleşmiş Milletler’e tanınan muafiyet
BM229.6.1951-5801 Kanun – Birleşmiş Milletler’e tanınan ayrıcalık
BM33.7.1953-6114 – FAO, ILO, ICAO ve WHO’ya tanınan muafiyet
BM410.3.1954-6367 Kanun – Birleşmiş Milletler’e tanınan muafiyet
BYNBK27.3.1992-92/2877 BKK – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na tanınan muafiyet
DEKUR11.7.1972-1606 – Bazı dernek ve kurumlara tanınan muafiyet
DENTV14.1.1982-2581 Kanun – Deniz Ticareti Muafiyeti ve 89/14239-15.6.1989 BKK (Tşvk)
DIR1Dahilde işleme izin belgesi D1 ise kullanılacak
DIR2Dahilde işleme izin belgesi D2 (eski)
DIR23Dahilde işleme izin belgesi D2 veya D3 ise kullanılacak
DMOTR11.7.1991-91/l988 BKK – DMO’ya tanınan muafiyet (Turizm)
DSİ9.10.1989-89/14620 BKK – DSİ Genel Müdürlüğü’ne tanınan muafiyet
EXBNKEXİMBANK Muafiyeti
FNSFC1.10.1986-86/11063 BKK – Uluslararası Finans Kurumu’na tanınan muafiyet
GK14458/167-1 – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Cumhurbaşkanı)
GK24458/167-2 – Diplomatik muafiyetler
GK34458/167-3 – Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından ithal edilen belirtilen eşya)
GK44458/167-4 – Eşyanın muafiyeti (Değeri100 EURO’yu geçmeyen eşya)
GK5A4458/167-5.a – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan TGB’ne nakleden kişilere ait alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmayan kullanılmış özel kara nakil vasıtaları)
GK5B4458/167-5.b – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan TGB’ne nakleden kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası)
GK5C4458/167-5.c – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan çeyiz eşyası)
GK5D4458/167-5.d – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan miras yoluyla intikal eden eşya)
GK5E4458/167-5.e – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan Türkiye’ye öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eeğitimle ilgili eşyalar)
GK5F4458/167-5.f – Zat ve ev eşyası muafiyeti (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan TGB’den geçici çıkan kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası)
GK64458/167-6 – Gerçek kişilere tanınan muafiyet (Gerçek kişiler tarafından ithal edilen diğer eşya)
GK74458/167-7 – Tüzel kişilere tanınan muafiyet (Kamu kurum ve kruluşları ile ilgili dernek ve vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşya)
GK7B4458/167-7b – Tüzel kişilere tanınan muafiyet (Hibe yoluyla)
GK7D4458/167-7d – İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri
GK84458/167-8 – Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet veya eşyanın muafiyeti (Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat)
GK8DI4458/167-8.d i – Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
GK94458/167-9 – Eşyanın muafiyeti (Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya)
GK104458/167-10 – Gerçek ve tüzel kişilere tanınan muafiyet veya eşyanın muafiyeti (Bilgi materyali ithalatı)
GK10C4458/167-10.c – Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya (KHK Madde 110/a-s)
GK114458/167-11 – Eşyanın muafiyeti (Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithalatı)
GK124458/167-12 – Eşyanın muafiyeti (Diğer eşya)
GK168Geri gelen eşya muafiyeti
HAYMF27.12.1982-82/5907 Kanun – Hayvancılık projesi muafiyeti (Muaf)
İLAÇ121.1.1993-93/4002  BKK – İlaç muafiyeti
İLAÇ222.4.1993-93/4416 BKK – İlaç muafiyeti
KBRSKıbrıs İşlemi
KD13A3065 sayılı Kanun – KDV Kanunu 13/a
KDG15KDV Kanunu Geçici 15. Maddesi’ne istinaden konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine tanınan muafiyet
KNGRP30.4.1964-464 Kanun – Kan grup reaktifleri muafiyeti
KOBİ19.9.1996-96/8615 BKK – KOBİ muafiyeti
KOSGB4.3.1994-91/1568 BKK – KOSGEB muafiyeti
KURYEKurye Taşımacılığı Gönderileri
K3167Kara Avcılığı Kanunu (Kanun No:3167)
LST81VIII. sayılı listede vergi oranı sıfır olan GTİP için kullanılır
LST82VIII. sayılı listede vergi oranı sıfırdan farklı olanlar
MİT01.11.1983-2937 Kanun – MİT’e tanınan muafiyet
MÜZE1.5.1993-93/4417 BKK – Kültür Bakanlığı’na tanınan muafiyet
NATOS5.12.1956-6860 Kanun – General ve Amirallere tanınan muafiyet (Unsurları)
NATO12.7.1953-6095 Kanun – NATO’ya tanınan muafiyet
NATO210.3.1954-6375 Kanun – NATO’ya tanınan muafiyet
NATO320.12.1985-85/10191 BKK – NATO’ya tanınan muafiyet
OHAL285 sayılı OHAL’e ilişkin KHK
OLMPT30.4.1992-3796 Kanun – Olimpiyatlar için tanınan muafiyet
ORMAN16.11.1992-92/3725 BKK – Orman Bakanlığı’na tanınan muafiyet
PETR17.3.1954-6326 Kanun – Petrol muafiyeti (Arama)
PETR27.3.1954-6326 Kanun – Petrol muafiyeti (Amaliye)
SAĞLK14.1.1991-91/1400 BKK – Sağlık Bakanlığı’na tanınan muafiyet
SGKNTSağlık Bakanlığı – Kontrol Belgesi (Gümrük vergisi muafiyeti)
SNRMT27.12.1996-96/9025 BKK – Sınır ticareti kapsamında motorinin vergi ve resimden muaf olarak ithali
SVLSV6.2.1991-91/1462 BKK – İçişleri Bakanlığı’na tanınan muafiyet (Sivil Savunma)
TARIM3.3.1993-93/4l90 BKK – Tarım Bakanlığı’na tanınan muafiyeti
TCABD20.4.1965-581 Kanun – Zirai ve gıda maddeleri muafiyeti
TCMB27.11.1995-95/7536 – TCMB muafiyeti
TFKTJTarife Kontenjanı
TRM19Tarım Ürünleri 19 sayılı Tebliğ (Taahhütname ile çekme işlemi)
TSK2.7.1992-3833 Kanun – TSK’ye tanınan muafiyet
TUSA127.3.1984-84/7847 BBK – TUSAŞ’a tanınan muafiyet
TUSA225.12.1984-84/8902  BKK – TUSAŞ’a tanınan muafiyet
YABAS6.10.1987-87/12201 BKK – Yabancı basına tanınan muafiyet
YNGOR8.8.1997-97/9804 BKK – Orman Bakanlığı’na tanınan ayrıcalık (Yangın)
YÖK20.6.1990-90/637 BKK – YÖK’e tanınan muafiyet
YTTSVYatırım Teşvik kapsamında yapılan ithalat
YTTS2Yatırım Teşvik İşlemi (KDV teminata bağlanır)
YTTS3Yatırım Teşvik (Tüm vergilerin teminata bağlandığı durumlarda)
YTTS4Yatırım Teşvik (Sadece KDV teminat olarak alınır)
YTTS5Yatırım Teşvik (Sadece KDV’nin peşinat olarak alındığı durumlarda)
YTTS6Yatırım Teşvik Mevzuatı (KDV iptal)
ZİRAİ2.2.1993-93/4005 BKK – Zirai muafiyet

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı yazımızın bilgilendirme amaçlıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz