Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

0
1141

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulamasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan yahut yurt dışında komple yeni olarak azami bir yıl içinde inşa ettirilecek gemiler (balıkçı tekneleri ile römorkörler hariç, balıkçı fabrika gemileri dahil), deniz araçları ve yüzer havuzlar ile, yurt içinde inşa veya tadil edilen yahut onarılan gemi veya deniz aracının (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yahut gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların ithalinde uygulanır.

(Değişik ikinci fıkra:RG-29/08/2006-26274) Turizm amaçlı ve yeni olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmaları gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar da bu Yönetmelik kapsamında ithal edilebilir.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-19/11/2004-25645)

Sigorta ve Klas Zorunluluğu

Madde 3 —Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek gemilerin; Denizcilik Müsteşarlığınca kabul edilen,

a) P&I klüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,

b) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,

c) (Ek:RG-19/11/2004-25645) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,

zorunludur.

Bu şekilde ithal edilen gemiler, ithal tarihinden sonra P&I sigortası ve klas şartlarından birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar. Balıkçı fabrika gemileri ve turizm amaçlı yat ithallerinde P&I sigortası aranmaz. (Değişik son cümle:RG-19/11/2004-25645) Denizcilik Müsteşarlığınca; kabul edilen P&I ve klas kuruluşlarının listesi, bağlı olduğu Bakan tarafından onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.

Başvuru Esasları

Madde 4 —Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda bulunan malları 14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal etmek isteyenler; aşağıdaki belgelerle birlikte Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler:

a) Talep konusu mallarla ilgili bir adet orijinal fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte) veya talep konusu mal yurt dışında inşa ettirilecek gemi veya deniz aracı ise, orijinal fatura yerine proforma fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte).

b) Gemi inşa, tadil, tevsi ve onarım tesisleriyle (yüzer havuzlar dahil) ilgili talepler için son yıla ait tasdikli kapasite raporu.

Faturaların Onaylanması

Madde 5 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak

a) Orijinal faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.

b) Yurt dışında tamamen yeni olarak inşa ettirilecek gemi veya deniz vasıtaları ile ilgili proforma faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL, İŞ BU TARİHTEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE BAYRAK ŞAHADETNAMESİ ALINMASI VE ŞAHADETNAME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ) FİİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMASI VE FİİLİ İTHALAT SIRASINDA DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINCA KABUL EDİLEN DEVAMLI BİR P&I SİGORTASI İLE ŞARTSIZ BİR KLAS SERTİFİKASINA SAHİP OLMASI KAYDIYLA, 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve faturanın bir suretini muhafaza eder ve diğerini de ilgiliye verir.

Yeni İnşa Gemilerin Fiili İthali

Madde 6 —Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendine göre proforma faturasını onaylatmış bulunan talep sahibi, yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemisinin/deniz aracının aynı bentte belirtilen süreler içinde fiili ithalini sağlamak için gemiye/deniz aracına ait orijinal kati faturayı, bunun iki sureti ve tercümelerini, P&I sigortası poliçesini, şartsız klas sertifikasını ve bu belgelere ilişkin suret ve tercümeler ile birlikte proforma faturayı onaylattığı Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğü fatura ve belgeleri kontrol eder. Bütün belgelerin tamam olduğunu tespit etmesi halinde orijinal fatura ve suretlerine “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2851 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.

Bu maddeye göre fiili ithali gerçekleştirilmek istenilen ancak, daha önce proforma faturası ibraz edilmemiş olan gemi ve deniz araçlarına, P&I sigortası ve klas şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen hazır gemi/deniz aracı ithali işlemi uygulanır.

Gümrük İşlemleri

Madde 7 —Gümrük İdaresi, talep sahibi firmanın ilgili merciden aldığı üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı malların gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.

Gümrük İdaresi, talep sahibi gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemi/deniz aracının Türk limanlarına gelmesini müteakip ibraz ettiği ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca üzerine şerh düşülmüş orijinal kati faturasına istinaden gemi/deniz aracının gümrük muafiyeti ile ithal edilmesini sağlar.

Hazine Müsteşarlığına Bildirim

Madde 8 —Geminin/deniz aracının geçici ve/veya kesin ithalini müteakip ilgili ithalatçı en geç bir ay içerisinde; kullanılan krediler döviz alım ve satış bilgileri, yaş, tip, boyutlar ve tonaj gibi gemiye ilişkin bilgileri ve istenecek diğer gerekli bilgileri Hazine Müsteşarlığına verir. Hazine Müsteşarlığı bu bilgiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapar.

Diğer Bildirimler

Madde 9 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamında yapılan ithalat ile ilgili faturaları tasdik ettikten sonra, yatlar ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer gemiler/deniz araçları ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri de Dış Ticaret Müsteşarlığına tasdik tarihinden itibarin en geç 30 gün içerisinde bildirirler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 10 —21/6/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

***

                Mevcut başvuru yapanlar (1)

                GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı tekne ithali için Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerine başvuranların hakları saklıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz